1 2 3 4 5
<< > || >>

POSTUPAK PRED SUDOM

Nakon što se Sud oglasi nadleżanim za rešavanje tako što predstavku oglasi prihvatljivom, Sud počinje sa ispitivanjem navoda predstavke. Sud, takode, moze stranama predloziti tzv. “prijateljsko poravnanje”.
Slużbeni jezici Suda su francuski i engleski, ali predsednik posupajuceg veca może odobriti da se prepiska obavlja na jeziku tużene drżave. Postupak je pismen.
Odluke Suda su obavezujuće za sve drżave potpisnice. Odlukom se utvrdjuje kršenje zaštićenih prava i obavezuje drżava da preduzme kurativne mere i obezbedi pravni lek za pojedinačni slučaj.
Presuda Suda postaju pravnosnażne odmah ako se strane u postupku odreknu pravnog leka, ili nakon proteka 3 meseca od dana donošenja i objavljivanja presude. Strane u postupku mogu ulożiti pravni lek na presudu. U slučaju da tużena drżava odbije da ispuni obaveze koje proističu iz pravnosnazne sudske odluke, Komitet ministara unije może doneti odluku o privremenom prekidu članstva ili isključenju drżave iz Saveta.

Još bi trebalo da znate:

Vaša predstavka se razmotra besplatno.

Troškovi koje podnosilac snosi su advokatski troškovi i troškovi prepiske.

Pravna pomoć se može očekivati tokom postupka.

Postupak je uglavnom pismen.

Od suda ćete dobiti obaveštenje o tome da li se Vaša predstavka prihvata ili odbija.

Ako je prestavka prihvaćena, o odluci suda dobićete pismeno obaveštenje.

Više o postupku pred ESLJP (ECHR) pročitajte na stranici Evropskog saveta u Republici Srbiji.

Vesti