1 2 3 4 5
<< > || >>

KO MOZE PODNETI PREDSTAVKU?

Pravna i fizička lica i drugi pravni subjekti u skladu sa odredbama Konvencije koja smatraju da su im povredjena prava čija je zaštita obezbedjena odredbama Konvencije, a zaštitu nisu mogli ostvariti pred domaćim sudovima ili upravnim organima, pristupanjem Srbije Konvenciji dobili su još jednu mogućnost da potraże zaštitu svojih prava. Uz ispunjenje odredjenih uslova u pogledu vremenskog vażenja Konvencije i rokova, proceduralnih i materijalnopravnih uslova, Sud će postupiti po predstavci i doneti odluku.

USLOV VEZAN ZA VAŽENJE KONVENCIJE

Da bi Sud prihvatio predstavku, potrebno je da se kršenje prava povodom kojeg se podnosti predstavka desilo nakon ratifikacije Konvencije. Od ovog pravila postoje izuzeci.

Rok za podnošenje predstavke

Rok za podnošenje predstavke je šest meseci od dana kada je u postupku pred nacionalnim sudom ili drugim organom doneta pravnosnażna odluka, nakon što je podnosilac iskoristio sve pravne lekove koji su mu bili na raspolaganju.

Uslov vezan za vrstu prava čija se povreda navodi u predstavci

Podnosilac predstavke moze trażiti zaštitu samo onih prava koja su navedena kao predmet zaštite u Konvenciji i protokolima. Ta prava su sledeća:

Po odredbama Konvencije
- pravo na żivot;
- zabrana mučenja, nečovečnog ili poniżavajućeg postupanja;
- zabrana ropstva i prinudnog rada;
- pravo na slobodu i sigurnost;
- pravo na pravično sudenje,
- każnjavanje samo na osnovu zakona;
- pravo na poštovanje privatnog i porodičnog zivota;
- sloboda misli, savesti i veroispovesti;
- sloboda izrażavanja;
- sloboda okupljanja i udruzivanja;
- pravo na sklapanje braka,
- pravo na delotvorni pravni lek;
- zabrana diskriminacije u primeni odredaba Evropske konvencije.

Po odredbama protokola
- pravo na nesmetano użivanje svoje imovine;
- pravo na obrazovanje;
- pravo na slobodne izbore;
- zabrana izricanja zatvorske kazne povodom neisplaćenog duga;
- sloboda kretanja;
- zabrana proterivanja sopstvenih drżavljana;
- zabrana grupnog proterivanja stranaca;
- pravo da niko ne bude osuden na smrtnu kaznu ili pogubljen;
- zaštita u postupku proterivanja stranaca;
- pravo na żalbu u krivičnim stvarima;
- pravo na naknadu za pogrešnu osudu;
- zabrana ponovnog sudenja ili każnjavanja za stvar za koju je lice već bilo osudeno ili każnjeno;
- jednakost suprużnika u braku;
- zabrana svih oblika diskriminacije u ostvarivanju bilo kojeg prava, a ne samo onih koja su priznata Evropskom konvencijom.
- zabrana osude na smrtnu kaznu ili pogubljenja u svim okolnostima.
(Srbija je stavila neke rezerve na primenu Konvencije)

Ko może podneti predstavku?

Član 34. Konvencije propisuje da pojedinačne predstavke mogu biti podnete “od strane svakog lica, nevladine organizacije ili grupe lica koji tvrde da su żrtve povrede prava ustanovljenih Konvencijom ili protokolima uz nju, učinjene od strane neke Visoke strane ugovornice.”
Podnosilac predstavke ne mora biti drżavljanin drżave gde mu je neko zaštićeno pravo povredjeno – predstavku może podneti i stranac sa boravištem ili prebivalištem u drugoj drżavi ili lice bez drżavljanstva. Pravna lice takode mogu zatrażiti zaštitu pred Sudom.

PAŽNJA: Da bi sud postupao po predstavci, potrebno je da je podnosilac iscrpeo sve pravne lekove koje predvidja pravni sustem drżave gde mu je pravo zašticeno Konvencijom povredjeno.

Vesti