1 2 3 4 5
<< > || >>

Predstavka, uslovi i postupak

Evropski sud za ljudska prava (The European Court of Human Rights) bazira svoju nadleżnost za postupanje u sporovima koji za predmet imaju kršenje ljudskih prava na činjenici da je zemlja drżavljanstva podnosioca predstavke (“tuzbe”) pristupila Evropskoj konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Jedna od obaveza preuzetih ratifikacijom je i nadleżnost Evropskog suda za ljudska prava.

 

POSTUPAK PRED SUDOM

Nakon što se Sud oglasi nadleżanim za rešavanje tako što predstavku oglasi prihvatljivom, Sud počinje sa ispitivanjem navoda predstavke. Sud, takode, moze stranama predloziti tzv. “prijateljsko poravnanje”.
Slużbeni jezici Suda su francuski i engleski, ali predsednik posupajuceg veca może odobriti da se prepiska obavlja na jeziku tużene drżave. Postupak je pismen.
Odluke Suda su obavezujuće za sve drżave potpisnice. Odlukom se utvrdjuje kršenje zaštićenih prava i obavezuje drżava da preduzme kurativne mere i obezbedi pravni lek za pojedinačni slučaj.
Presuda Suda postaju pravnosnażne odmah ako se strane u postupku odreknu pravnog leka, ili nakon proteka 3 meseca od dana donošenja i objavljivanja presude. Strane u postupku mogu ulożiti pravni lek na presudu. U slučaju da tużena drżava odbije da ispuni obaveze koje proističu iz pravnosnazne sudske odluke, Komitet ministara unije może doneti odluku o privremenom prekidu članstva ili isključenju drżave iz Saveta.

Linkovi

Obrazac PREDSTAVKE i Uputstvo za popunjavanje predstavke mogu se naći na stranici suda:

Evropski sud za ljudska prava
Unija i njene institucije
Evropska pravosudna mreza

Vesti